БЛОГЪТ НА АДВОКАТ ЙОРДАНОВ

Какво търсиш?

09 януари 2012

Промяна в държавните такси събирани от търговски регистър

такси Търговски регистър


От 01.01.2012г. са в сила нови такси за вписване на обстоятелства в търговския регистър, подадени по електронен път, се събират такси, както следва:

1. на едноличен търговец 15 лв.;

2. на събирателно дружество и на командитно 60 лв.;
дружество
3. на дружество с ограничена отговорност и на
еднолично дружество с ограничена отговорност 80 лв.;
4. на акционерно дружество и на еднолично 230 лв.;
акционерно дружество
5. на командитно дружество с акции 230 лв.;
6. на акционерно дружество за извършване на 850 лв.;
банкова и застрахователна дейност
7. на консорциум и на холдинг 850 лв.;
8. на клон на чуждестранен търговец 215 лв.;
9. на европейско обединение по икономически 480 лв.;
интереси
10. на поделение в Република България на 320 лв.;
европейско обединение по икономически интереси
11. на европейско дружество 480 лв.;
12. на европейско кооперативно дружество 480 лв.;
13. на залог или запор на дружествен дял 25 лв.;
14. на залог на търговско предприятие 50 лв.;
15. на прехвърляне на предприятие на 15 лв.;
едноличен търговец
16. на прехвърляне на предприятие във всички 50 лв.;
останали случаи
17. на преобразуване на търговско дружество 115 лв.;
18. на преобразуване - вливане, сливане и 230 лв.;
промяна на правната форма, на европейско дружество със седалище в Република България в акционерно дружество със седалище в Република България
19. на преобразуване на търговски дружества с 480 лв.;
участие на дружества от държави - членки на
Европейския съюз, или от други държави -
страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България
20. на други обстоятелства, подлежащи на вписване за първи път 25 лв.

1 коментар:

  1. Да колега, разбрахме. Но нали сме свикнали вече в България с увеличенията! Ще плащаме.

    ОтговорИзтриване