БЛОГЪТ НА АДВОКАТ ЙОРДАНОВ

Какво търсиш?

11 март 2011

Нова декларация при вписване на фирми в търговския регистър

Търговски регистър


В ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г. са обнародвани промени в Търговския закон. Съгласно изменението е необходимо при регистрация в търговския регистър на ЕТ, ООД и ЕООД или при вписване на прокурист да се представя допълнителна декларация.

Промените в Търговския закон касаят управителя на ООД/ЕООД - чл. 141, ал. 8 ТЗ, едноличния търговец - чл. 57, т. 4 ТЗ и прокуриста - чл. 21, ал. 3 от ТЗ.


С тях се въвежда изискване за всяко от тези лица - управител, едноличен търговец и прокурист - да не са налице определени обстоятелства, които на практика трябва да се декларират пред Агенцията по вписванията.


Обстоятелствата, които се декларират са, че деклараторът не е лице, обявено в несъстоятелност, както и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.


Промените в Търговския закон са направени с § 18 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

1 коментар:

  1. тук винаги намирам ползни и интересни информации - продължавайте да постирате и да споделяте тук с всички нас - много поздрави и до скоро и лека вечер на всички

    ОтговорИзтриване