Нова декларация при вписване на фирми в търговския регистър

11 март
Търговски регистър


В ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г. са обнародвани промени в Търговския закон. Съгласно изменението е необходимо при регистрация в търговския регистър на ЕТ, ООД и ЕООД или при вписване на прокурист да се представя допълнителна декларация.

Промените в Търговския закон касаят управителя на ООД/ЕООД - чл. 141, ал. 8 ТЗ, едноличния търговец - чл. 57, т. 4 ТЗ и прокуриста - чл. 21, ал. 3 от ТЗ.


С тях се въвежда изискване за всяко от тези лица - управител, едноличен търговец и прокурист - да не са налице определени обстоятелства, които на практика трябва да се декларират пред Агенцията по вписванията.


Обстоятелствата, които се декларират са, че деклараторът не е лице, обявено в несъстоятелност, както и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.


Промените в Търговския закон са направени с § 18 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Share this :

Previous
Next Post »
1 Komentar
avatar

тук винаги намирам ползни и интересни информации - продължавайте да постирате и да споделяте тук с всички нас - много поздрави и до скоро и лека вечер на всички

Balas

Маркиране в коментари
  • Моля, оставете коментари според темата. Коментарите, които включват активни връзки, реклами или други подобни, ще бъдат изтрити.