Обжалване на наказателни постановления

31 януари
адвокат за обжалване на акт

Съставили са Ви акт за установяване на административно нарушение, независимо дали е от органите на КАТ за нарушение на ЗДвП или за административно нарушение на друг нормативен акт. Какво трябва да се направи?


1. Прочетете акта много внимателно. Обърнете внимание в какво Ви обвиняват.

2. Напишете възражение, ако считате, че не сте извършили административното нарушение.

Ако наказващият орган не уважи възражението Ви и издаде наказателно постановление има няколко неща, които трябва да направите.

Запознайте се подробно със съдържанието на наказателното постановление. Наказателното постановление трябва да съдържа:

1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;

2. датата на издаването и номерата на постановлението;

3. датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;

4. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;

5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;

6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;

7. вида и размера на наказанието;

8. вещите, които се отнемат в полза на държавата;

9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;

10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.

Наказателното постановление се подписва от длъжностното лице, което го е издало.

Обърнете внимание на сроковете. Наказващият орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка в месечен срок от получаването й.

Ако считате, че наказателно постановление е незаконосъобразно, обжалвайте пред съда.

Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението в седемдневен срок от връчването му.

Всеки казус има конкретни особености, но ако не можете да се справите сами, потърсете адвокат. И внимавайте да не изпуснете срока за обжалване. Сроковете в правото са много важни.


Share this :

Previous
Next Post »
0 Komentar

Маркиране в коментари
  • Моля, оставете коментари според темата. Коментарите, които включват активни връзки, реклами или други подобни, ще бъдат изтрити.